Bảo hiểm Bảo Minh Tận tình phục vụ

Bảo hiểm cháy nổ tự nguyện( hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)

Đăng bởi Administrator lúc 14:56 - 07/05/2014

Bảo hiểm cháy nổ tự nguyện ( hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)

II. RỦI RO

A. CHÁY (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) Nhưng loại trừ > liên hệ 0914523839

SÉT

Chỉ bồi thường cho những TỔN HẠI đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi sét (làm thay đổi hình dạng hay bốc cháy)

NỔ

(a) Nồi hơi hay

(b) Hơi đốt

được sử dụng với mục đích duy nhất là cho sinh hoạt nhưng loại trừ TỔN HẠI gây ra bởi động đất, núi lửa phun hay các biến động khác của thiên nhiên.

B. NỔ

nhưng  điểm loại trừ TỔN HẠI > liên hệ 0914523839

C. MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng

D. GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BẾ XƯỞNG, những TỔN HẠI gây ra trực tiếp bởi: 

(a) hành vi của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác nhằm làm rối loạn trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công hoặc bế xưởng hay không),

(b) hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hay toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hay hạn chế tối đa hậu quả của những hành động gây rối ấy,

(c) hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hay công nhân bị bế xưởng nào nhằm ủng hộ bãi công hay chống việc bế xưởng,

(d) hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào nhằm ngăn cản hay toan tính ngăn cản những hành động ấy hay hạn chế hậu quả những hành động ấy. 

Loại trừ > liên hệ tư vấn 091 452 3839


E. TỔN HẠI DO HÀNH ĐỘNG ÁC Ý: TỔN HẠI tài sản được bảo hiểm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi những hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù những hành động này gây ra trong khi có rối loạn trật tự công cộng hay không) nhưng không phải là TỔN HẠI do trộm cắp hay toan tính trộm cắp gây ra.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm theo mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi tổn thất ở mỗi một địa điểm riêng rẽ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới trị giá).

Chỉ có thể bảo hiểm rủi ro này nếu có bảo hiểm rủi ro D và các loại trừ cho rủi ro này được áp dụng, trừ điểm 1(c).

F. ĐỘNG ĐẤT HAY NÚI LỬA PHUN: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hay núi lửa phun

Bảo Minh không chịu trách nhiệm theo mức miễn thường được nêu ra trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với những tổn thất, tổn hại gây ra không phải do cháy. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới trị giá)

G. GIÔNG VÀ BÃO

Điểm loại trừ > liên hệ 091452 3839

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhân bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới trị giá).

H. GIÔNG, BÃO, LỤT

Loại trừ thiệt hại> liên hệ 0914523839

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng của mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

I. TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ VÀ THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HAY ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC nhưng loại trừ:

(i) tổn hại do rò rỉ hay thoát nước từ các hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler.

(ii) tổn hại của ngôi nhà bỏ trống hay không được sử dụng

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới trị giá)

J. ĐÂM VA DO XE CỘ HAY SÚC VẬT

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong giấy chứng chận bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất, thiệt hại gây nên bởi bất kỳ xe cộ hay súc vật thuộc quyền sở hữu hay dưới sự kiểm soát của người được bảo hiểm hay người chủ khuôn viên được bảo hiểm hay những người làm công của họ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới trị giá).


>